Wtorek 20.11.2018

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

"Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo"

Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany przez Gminę Miasto PRUSZKÓW

 

 "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo"

 

     REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM E-LOGO    

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym pn. „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-310/11-00.

§ 1.

 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym pn. „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” realizowanym w ramach Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Projekt pn. „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez  e-logo” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt pn. „Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo” realizowany jest przez Gminę Miasto Pruszków z siedzibą w Pruszkowie  przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 w okresie od 01.02.2012 r. 2012 r. do 28.02.2014.
 4. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów/uczennic szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Pruszków poprzez stworzenie równych szans edukacyjnych dzieci w wieku 7-9 lat oraz wzmocnienie atrakcyjności   i poszerzenie oferty edukacyjnej Szkół Podstawowych.
 5. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic w wieku 7-9 lat szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pruszków tj.:
  a) Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Topolowa 1,
  b) Szkoły Podstawowej Nr  2, ul. Jasna 2,
  c) Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Lipowa 31,
  d) Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44,
  e) Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Mostowa 6,
  f) Szkoły Podstawowej Nr 10, ul. Pływacka 16.
 6. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2.

 1. Organizowane formy wsparcia prowadzone będą jako zajęcia pozalekcyjne.
 2. Formy wsparcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć, pod nadzorem nauczycieli/specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Szczegółowy harmonogram zajęć pozalekcyjnych zostanie przedstawiony po zakończeniu rekrutacji.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć.
 4. Zajęcia będą odbywać się na terenie szkół lub w miejscu uzgodnionym przez realizatora zajęć z dyrektorem szkoły.

§ 3.

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica  w wieku 7-9 lat, uczęszczający/a     do jednej ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pruszków wymienionych w § 1, ust.5 u którego/której zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy logopedyczne, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju.
 2. Udział ucznia/uczennicy w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 4. O rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie powiadamia koordynatora projektu. W tym przypadku na podstawie decyzji zespołu rekrutacyjnego na wolne miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

§ 4.

 1. Dyrektorzy szkół przeprowadzą w szkołach spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci,  w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej.
 3. Podstawą przystąpienia uczestnika do projektu jest udział w badaniach przesiewowych.
 4. Na podstawie dokumentacji kwalifikującej wypełnianej przez logopedów nastąpi wyselekcjonowanie dzieci z wadami wymowy.
 5.  W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane dzieci z dużymi wadami wymowy.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału     w zajęciach realizowanych w ramach projektu, zostaną poinformowani o decyzji w ciągu     5 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.
 7. Wykonawca projektu zatwierdzi listy uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych  do projektu.
 8. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych kandydatów. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu nastąpi poinformowanie osób z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu.
 9. Dokumentacja projektu będzie sukcesywnie gromadzona przez wykonawcę  projektu  i przekazywana do  Urzędu Miejskiego  w Pruszkowie .
 10. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników/czek projektu potwierdzą udział dzieci w projekcie poprzez podpisanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§ 5.

 1. Każdy uczestnik i uczestniczka ma prawo do:
  a) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
  b) zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.
 2. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązany jest do:
  a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu - zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w minimum 70% zajęć, do których został zakwalifikowany,
  b) wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji  i monitorowania projektu,
  c) udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów,
  d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu,
  e) stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu.
 3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika/czki zobowiązany jest do:
  a) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
  b) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  c) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym harmonogramem,
  d) udzielania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 wszelkich informacji związanych z uczestnictwem dziecka w projekcie,
  e) pisemnego usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dziecka wraz z podaniem przyczyny absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zdarzenia,
  f) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w projekcie,
  g) udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania   i zachowaniu swojego dziecka.
 4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji   z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

§ 6.

 1. Udzielanie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
  a) przerwania przez uczestnika/uczestniczkę nauki w szkole,
  b) naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego  i norm etycznych obowiązujących w szkole,
  c) rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie,
  d) nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 30% zrealizowanych zajęć.
 2. W trakcje realizacji projektu rezygnacja ucznia/uczennicy z udziału jest dopuszczalna  w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego do dyrektora danej szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny,
 3. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje Wykonawca projektu.

§ 7.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu i obowiązuje   do czasu zakończenia realizacji projektu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Realizator projektu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna będzie w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, na stronie internetowej Gminy Pruszków (www.pruszkow.pl) oraz w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie.
 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa