Poniedziałek 22.10.2018

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

Projekt „Dziecięca akademia przyszłości"

 

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH      

Projekt „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołachpodstawowych"

Miło mi poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie jest w gronie szkół, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną złożonego wniosku oraz została zakwalifikowana do udziału w projekcie "Dziecięca akademia przyszłości". Wniosek, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje grupę dzieci z klas IV- VI.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniówz grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu to:

 • rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych,
 • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce,
 • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu,
 • realizowania idei wychowania przez sport.

 

Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył nieodpłatnie w bloku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole, w grupie projektowej liczącej od 15 do 25 osób, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie w następującym podziale

 1. z zakresu z ICT - 4 godz.,
 2. z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 3 godz.,
 3. z zakresu języków obcych — 4 godz.,
 4. z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 3 godz.,
 5. sportowo-wychowawczych - 6 godz.

 

                                       

Nasza szkoła od września roku szkolnego 2012/2013 jako jedyna  w gminie przystapiła do unijnego projektu edukacyjnego "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
W ramach tego projektu wybrana grupa uczniów uczestniczy w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach:

-zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

-zajęcia z zakresu  przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

-zajęcia z zakresu języków obcych (język angielski)

-zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

-zajęcia sportowo-wychowawcze

W ramach tych zajęć organizowane będą również wycieczki. Celem projektu jest aktywizacja uczniów i zachęcenie do zdobywania wiedzy i kreatywnego spędzania czasu.

 

     Technologie informacyjne i komunikacyjne

Celem zajęć było przygotowanie do korzystania z technologii informacyjnych,angażowanie zespołu uczniów do pracy na rzecz grupy,pobudzenie aktywności,kształcenie umiejętności pracy twórczej. Uczniowie pracowali w grupach,poznawali zasady pracy z aparatem cyfrowym i jego obsługą.Zajęcia obejmowały wykonywanie zdjęć,przegrywanie zdjęć z karty aparatu z wykorzystaniem czytnika kart pamięci.Poznali podstawową obróbkę w programie Picture Menager:przycinanie,balans kolorów, zwiększanie nasycenia, rozjaśnianie. Zadania zostały zaprezentowane przez członków grupy.

 

      

Zajęcia z języka angielskiego

Podczas zajęć wykorzystano ćwiczeniową metodę i zespołową formę pracy.Uczniowie podzieleni na cztero i pięcioosobowe zespoły otrzymali zadania do wykonania. Po rozgrzewce językowej odczytywali proste rymowanki,pomagając sobie klaskaniem.Rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą tematu głównego.Uczniowie obejrzeli film o szkole brytyjskiej,o życiu codziennym ich rówieśników.Po projekcji wykonywali zadania dotyczące Wielkiej Brytanii.Zajęcia zakończyły się prezentacją multimedialną dotyczącą tradycji Halloweenowych i grą I can do it -wykonywaniem zabawnych poleceń w języku angielskim.Podsumowaniem zajęć był quiz zawierający treści poznane na zajęciach.

Zajęcia sportowo-wychowawcze

Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Straży Pożarnej w Pruszkowie.Wycieczka miała na celu zapoznanie z pracą strażaka,wzbogacanie wiadomości uczniów na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru,poznanie  sprzętu ratowniczego (nożyce pneumatyczne, poduszka powietrzna, gaśnice, wozy strażackie i specjalistyczny sprzęt). Podczas  wycieczki uczniowie poznali specyfikę pracy strażaków. Zwiedzili ich siedzibę, obejrzeli  wozy bojowe i dowiedzieli się, że każdy wóz jest do innej interwencji,pożaru na wysokościach
( np. na 10 piętrze z dużą drabiną),do wypadków drogowych, neutralizujące substancje chemiczne i do udzielania pierwszej pomocy. Dzieci zapoznały się z osprzętem wozów bojowych oraz z zadaniami strażaków.

Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Podczas zajęć uczniowie uczyli się korzystać z różnych źródeł informacji(ulotki reklamowe, kolorowe czasopisma, reklama telewizyjna).Dokonali analizy wiarogodności i przydatności z punktu widzenia własnych potrzeb. Ćwiczyli umiejętność odróżniania elementów informacyjnych od perswazyjnych. Próbowali krytycznie analizować przekaz reklamowy. Zwrócili uwagę na to,że rzetelna i obiektywna informacja jest potrzebna wszystkim. Podczas pracy w grupach(przy wykorzystaniu internetu)wyszukiwali wskazane informacje i analizowali ich przekaz.Na zakończenie zajęć prezentowali efekty swojej pracy na forum klasy.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Podczas zajęć uczniowie wymieniali swoje imię w sposób pieszczotliwy, delikatny, wypisywali na karteczkach trzy swoje zalety i ozdabiali  rysunkiem. Karteczki były ukrywane, tak by inni ich nie widzieli np. pod włosami, za kołnierzem. Chodzili po sali i próbowali znaleźć karteczki kolegów. Potem  odczytywali to, co jest tam napisane i gratulowali właścicielowi. Nauczyciel rozmawiał z dziećmi o tym, które zadania były dla nich łatwiejsze.Następnie dzieci wypisały jedną swoją wadę, wyjaśniały czego w sobie nie lubią.  Szukały pozytywnych stron wypisanych wad.Na zakończenie zajęć uczniowie mówili do kolegi z lewej strony pozytywną informację o nim.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa