Piątek 14.12.2018

Aktualności

Szkoła z Klasą 2 SZKOŁA WSPÓŁPRACY AKTYWNA EDUKACJA Dążymy ku rozwojowi Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Projekt „Dziecięca akademia przyszłości" "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy poprzez e-logo" PROGRAM "OWOCE W SZKOLE" PROGRAM "SZKLANKA MLEKA" TENIS 10 – ŻYJ TENISOWO, GRAJ KOLOROWO Ogólnopolski Projekt Czytelniczy READ ON!

Dążymy ku rozwojowi

 

     
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie  uczestniczą w  projekcie „Dążymy ku rozwojowi” Projekt obejmuje uczniów klas I-III i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w okresie od 09 października 2013r. do 30.czerwca 2014 r

Celem głównym Projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych.

Cele szczegółowe Projektu to:

udostępnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem w ramach projektu oferty zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a także możliwościami edukacyjnymi
i rozwojowymi,

 podniesienie jakości nauczania indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem, w związku z wyposażeniem szkół w niezbędne materiały dydaktyczne

W Szkole Podstawowej nr 10 będą realizowane następujące zajęcia;

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i  pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, -  3 grupy , prowadząca p. Agnieszka Wacławek
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –  3 grupy , prowadząca p. Beata Polakiewicz
 3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 2 grupy , prowadząca  p. Ewa Niewiadomska
 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie  uzdolnionych
   z  przedmiotów matematyczno- przyrodniczych- 1 grupa , prowadząca  p. Barbara Barańska
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – teatralnie -1 grupa ,         prowadząca p. Magdalena Włodarczyk   
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – tanecznie- 1 grupa ,  prowadząca p. Magdalena Włodarczyk   
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -  plastycznie - 2 grupy,  prowadząca p. Ewa Piekarz
 8. Specjalne zajęcia terapeutyczne – Biofeedback,-  1 grupa , prowadząca p. Katarzyna Krajewska

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH   W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

„DĄŻYMY KU ROZWOJOWI” W SZKOLE PODSTAWOWE NR 10 W PRUSZKOWIE

NAZWA ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

TERMIN

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie.

p. Magdalena Włodarczyk

Wtorek godz. 13.50-14.35

sala gimnastyczna

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie

p.  Magdalena Włodarczyk

Czwartek godz. 16.30-17.15

sala nr 1

 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych.

p. Barbara Barańska

Środa godz.16.30 – 17.15

sala nr 2

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

p. Ewa Piekarz

Poniedziałek godz.12.45-13.30  biblioteka szkolna

Czwartek godz. 13.50-14.35 biblioteka szkolna

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

p. Beata Polakiewicz

Poniedziałek godz.13.40-14.35  sala nr 7

Czwartek godz. 16.35-17.20

 sala nr 4

Środa godz. 14.45-15.30
sala nr 4

Zajęcia  dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych dysleksją.

p. Agnieszka Wacławek

Środa  14.35-15.30
sala  nr 7  grupa 8

Środa 15.40-16.25
sala  nr 3 grupa 9

Środa 16.35-17.20
sala  nr 3 grupa 10

„Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy”

 

p. Ewa Niewiadomska

Wtorek 13.50- 14.35
sala gimnastyczna
grupa 3

Środa 16.30-  17.15
sala gimnastyczna
grupa 4

Zajęcia socjoterapeutyczne

I psychoedukacyjne - biofeedback

 

P .Katarzyna Krajewska

Grupa 14

gabinet pedagoga

zgodnie z indywidualnymi terminami

 

 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE I PSYCHOEDUKACYJNE - BIOFEEDBACK           

 

EEG Biofeedback jest metodą neurorehabilitacji łącząca w sobie elementy neurofizjologii, psycho i neuroterapii. Podstawą jej działania jest nauka samoregulacji pracy mózgu, która jest możliwa dzięki wykorzystaniu zjawiska określanego mianem biologicznego sprzężenia zwrotnego. W neurofeedbacku sprzężenie to realizowane jest na podstawie sygnału bioelektrycznego mózgu rejestrowanego z powierzchni głowy osoby biorącej udział w treningu.      

Celem treningów biofeedback jest:

 • stymulacja do działania, zwiększenie motywacji do nauki;
 • aktywizacja i zwiększenie szybkości procesów intelektualnych;
 • poprawa koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci;
 • wyciszenie, uspokojenie, lepsze panowanie nad emocjami;
 • zwiększenie tempa pracy;
 • podwyższenie samooceny;
 • zwiększenie odporności na stres, mniejsze napięcie emocjonalne;

 

Podczas treningów uczestnicy zajęć będą uczyli się tak sterować swoimi falami mózgowymi, by nastąpiła trwała zmiana wzorca czynności fal mózgowych.

Trening obejmuje dziesięć trzyminutowych sesji podczas których dziecko steruje za pomocą fal mózgowych widzianą na monitorze komputera grą. Stopień trudności gry ustalany jest indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć. Jest także modyfikowany w trakcie trwania sesji tak by ćwiczący mógł uzyskać optymalna ilość punktów.

CELE OGÓLNE :

1.      Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej , o ile to możliwe do stanu prawidłowego .

2.      Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała , gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu .

3.      Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy .

4.      Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała .

5.      Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających stąd zagrożeń.

 

Program zajęć z „Gimnastyki  korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy”                                   fotogaleria

ZADANIA OGÓLNE  :

1.      Wykształcenie świadomości „ odczuwania ” własnego ciała czyli znalezienia równowagi pomiędzy podświadomością , a napięciem mięśniowym .

2.      Wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skoordynowanej postawy  / wyrobienie wytrzymałości posturalnej / , czyli wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego ze zwróceniem uwagi na równomierne obciążenie stóp .

3.      Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności , podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące , oddechowe i wytrzymałościowe , oraz  zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady .

4.      Uaktywnienie układów : narządów ruchu , układu krążeniowego i oddechowego .

5.      Zwiększenie zakresu ruchu w stawach , wydłużenie , skracanie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych .

6.      Wdrażanie do rekreacji ruchowej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka .

7.      Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą .

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.             fotogaleria

Cel główny programu

Podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów klas początkowych i ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

Cele edukacyjne

 Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności, współpracy;

 Pogłębianie wiary we własne możliwości;

 Zachęcanie do aktywności i pokonywania trudności;

 Kształtowanie pojęcia sukcesu i umożliwienie dziecku przeżycia go;

 Stworzenie przyjaznej atmosfery w celu rozładowania napięć;

 Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni;

 Poszerzenie słownictwa dziecka;

 Utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych;

 Rozwijanie logicznego myślenia i wyciągania wniosków;

 Doskonalenie porównywania, rozpoznawania, kojarzenia, rozumienia tekstu, korzystania z informacji;

 Wdrażanie do słuchania i rozumienia poleceń;

     Pokazanie sposobów rozwiązywania problemów matematycznych;

     Ćwiczenie umiejętności rachunkowych i pamięci;

     Doskonalenie umiejętności praktycznych.

 

Program zajęć Zajęcia  dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych dysleksją.                                                                                                             fotogaleria

CEL  GŁÓWNY:

1.Wyrównanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym.

2.Wyrabianie właściwej motywacji do nauki oraz przekonania o własnej wartości.

CELE PROGRAMU:

 • opanowanie znajomości zasad ortograficznych w pracach pisemnych – eliminacja błędów
 • kształtowanie właściwego poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • kształtowanie właściwego poziomu graficznego pisma oraz tempa pisania
 • kształtowanie właściwej techniki i tempa czytania
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 •  stymulowanie rozwoju koordynacji wzrokowej, słuchowej, ruchowej na materiale ortograficzny
 • usprawnianie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • ćwiczenie koncentracji uwagi.
 • stymulowanie myślenia i umiejętności twórczych
 • wyrabianie nawyku korzystania ze słownika ortograficznego
 •  motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń
 •  podnoszenie samooceny ucznia
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji

 CELE PROGRAMU:

 •    umożliwienie opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania
 •  usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez wszechstronne   angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń, 
 •  rozwijanie sprawności czytania, pisania, podniesienie poziomu graficznego pisma
 •   stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
 •  wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 •  wzmacnianie mocnych stron dzieckaZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.                                                                                                                          fotogaleria

CEL GŁÓWNY: stworzenie uczniom uzdolnionym warunków  do  poszerzenia, pogłębienia wiedzy, indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych, twórczego myślenia. Wspomaganie dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym, etycznym i estetycznym. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego, kształtowanie wiary we własne możliwości;
 • kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego i wyciągania wniosków; 
 • doskonalenie techniki rachunkowej, rozwijanie wyobraźni matematycznej;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych kolegów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu, twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnych emocji, wyzwalanie radości podczas „zabaw” matematyczno –przyrodniczych;
 • wykorzystywanie wiedzy matematyczno – przyrodniczej w praktyce;
 • wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność wody, prądu, segregowanie;
 • stwarzanie ciekawej propozycji na spędzanie czasu wolnego.

 

Program zajęć plastycznych                                                                                    fotogaleria

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I -III. Realizowany  na zajęciach  plastycznych – 2. godziny tygodniowo(1.godzina dla grupy).

Program zajęć plastycznych został napisany z myślą o uczniach pierwszego etapu nauczania, którzy wykazują zdolności w tej dziedzinie aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.

Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

Program zakłada dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

Dostosowany jest do wieku uczestników , dla grupy 8 osobowej.

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.

 Cele zajęć plastycznych:

 • kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw
 • otaczającej rzeczywistości,
 • kształcenie smaku artystycznego przez poznawanie dzieł sztuki
 • plastycznej,
 • pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez prace
 • plastyczne,
 • pobudzanie wyobraźni i wyzwalanie inicjatywy twórczej.
 •   stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
 •   usprawnianie manualne
 •   pogłębianie, usprawnianie percepcji wzrokowej
 •   rozwijanie aktywności indywidualnej
 •  ćwiczenie kreatywnego myślenia
 •  rozwijanie zainteresowań
 •   rozbudzanie ekspresji twórczej ucznia
 •  wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych
 •  rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna w wytworach kultury i czerpania przyjemności z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki                                                                                                                                                                                                                              

Program zajęć teatralnych                                                                                                    fotogaleria

Cel główny:

Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, integracja zespołu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Cele szczegółowe:

 1. Kształcenie umiejętności językowych.
 2. Poznawanie i rozwijanie własnych możliwości.
 3. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.
 4. Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze.
 5. Kształcenie umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci.
 6. Wdrażanie do samodzielności, umiejętności współpracy w zespole.
 7. Pobudzanie do aktywności twórczej.
 8. Wyrażanie uczuć emocji stanów za pomocą gestów, mimiki, ruchów.
 9. Poznanie procesu twórczego nad spektaklem
 10. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 11. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.
 12. Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami.
 13. Kompensacyjna i terapeutyczna rola koła teatralnego stosunku do dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych.
 14. Uwrażliwianie na piękno.

 

Program zajęć tanecznych                                                                                                          fotogaleria

Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

Głównym celem programu jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

•                     Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.

•                     Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie  do możliwości ucznia.

•                     Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.

•                     Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.

•                     Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.

•                     Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.

•                     Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.

•                     Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.

•                     Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.

•                     Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu.

•                     Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.

•                     Rozwijanie umiejętności tanecznych.

•                     Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa