Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Plan Pracy

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 1. Diagnoza środowiska szkolnego w celu wyłonienia dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemami szkolnymi
  • wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, PCPR, PPP (na bieżąco)
  • prowadzenie ewidencji interwencji (na bieżąco)
  • obserwacja ucznia w szkole (na bieżąco)
 2. Egzekwowanie realizowania obowiązku szkolnego przez uczniów
  • sprawdzanie frekwencji w dzienniku elektronicznym (na bieżąco)
  • rozmowy z uczniami wagarującymi, także w obecności rodzica i wychowawcy (cały rok)
  • współpraca z wychowawcami i konsultowanie wspólnie podejmowanych działań (na bieżąco)
 3. Diagnoza zagrożeń ucznia w szkole oraz debata nad problemami wychowawczo – dydaktycznymi klas – nadzorowanie spotkaniom zespołu wychowawczego (spotkania organizowane w miarę potrzeb)
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapobieganie trudnościom dydaktycznym
  • kierowanie uczniów na badania pod kątem trudności szkolnych do PPP i nadzorowanie przestrzegania przez nauczycieli zaleceń poradni odnośnie dostosowania wymagań edukacyjnych (na bieżąco)
  • motywowanie uczniów do korzystania z kółek wyrównawczych i samopomocy koleżeńskiej (na bieżąco)
  • prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu
 5. Aktywne utrzymywanie współpracy z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, socjalnych, profilaktycznych, społecznych, psychologicznych - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, Sądem Rodzinnym, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców - pedagogizacja
  • udzielanie rodzicom porad dotyczących problemów wychowawczych
  • spotkanie z rodzicami w ramach wywiadówek
  • wskazywanie możliwości szukania pomocy w placówkach wspierania dziecko i rodzinę (na bieżąco)
 7. Praca z klasą
  • Prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych z wybranymi klasami realizacja programu promocji zdrowia „Przyjaciele Zippiego” i programu profilaktycznego „Strażnicy Uśmiechu”
 8. Działania profilaktyczne
  • koordynowanie działań profilaktycznych na terenie szkoły
  • propagowanie treści profilaktycznych na spotkaniach klasowych i indywidualnych. (cały rok)  
  • w ramach profilaktyki uniwersalnej realizacja w klasach drugich programu promocji zdrowia, w klasach czwartych i piątych programu profilaktycznego.
  • w ramach profilaktyki selektywnej zorganizowanie i przeprowadzanie pogadanek w klasach szóstych i siódmych.
  • współpraca ze Strażą Miejską, Policją
  • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS
 9. Działalność prozdrowotna
  • współpraca z pielęgniarką  szkolną
 10. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna
  • na bieżąco rozwiązywanie problemów uczniowskich , służenie radą i wsparciem
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych
 11. Poszerzanie wiedzy, doskonalenie zawodowe
 12. Wypełnianie zadań zleconych przez dyrektora

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa