Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE

 

ZASADY OCENIANIA

 

Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

       I.            Założenia ogólne.

  II.            Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych.

 III.            Ocenianie zachowania.

IV.            Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

  V.            Klasyfikacja śródroczna i roczna.

VI.            Egzamin klasyfikacyjny.

VII.          Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej.

VIII.       Promocja.

IX.            Egzamin poprawkowy.

   X.            Sprawdzian w ostatnim roku nauki.

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

 

§ 1

1.                  Niniejsze Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zwane dalej WZO, zawierają szczegółowe zasady oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r . w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (DZ. U. Nr 83, poz. 562), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 2

1.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających
tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   dostarczenie informacji uczniom i rodzicom o poziomie osiągnięć edukacyjnych
i dokonywanych postępach, a także trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

2)   motywowanie ucznia do dalszej pracy, udzielanie mu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

3)   wspieranie i wzmacnianie procesu nauczania,

4)   pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju,

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy na lekcji, podczas

której każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy
i umiejętności,

6)   dostarczenie rodzicom informacji o postępach, ewentualnych trudnościach
i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające
  z programów nauczania opartych na podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  a w szczególności:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,

2)      bieżące ocenianie,

3)      śródroczne klasyfikowanie i zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych według wymagań ujętych w niniejszych zasadach,

4)      ustalanie i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych i warunków ich i poprawiania,

6)      przeprowadzanie egzaminów sprawdzających,

7)      ustalanie ocen zachowania,

8)      ustalenie warunków i trybu uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane.

 

 

 

 

§ 3

1.    Ocena powinna być:

1)      wszechstronna (uwzględniająca wszystkie możliwe formy aktywności ucznia),

2)      obiektywna (uwzględniająca wkład pracy ucznia),

3)      porównywalna (oparta na jednolitych kryteriach),

4)      jawna (uczeń i jego rodzice są informowani na bieżąco o ocenach),

5)      motywująca,

6)      systematyczna,

7)      sprawiedliwa,

8)      umotywowana.

2.    Ocena z przedmiotu nie może pełnić funkcji represyjnej.

3.    Oceniania dokonuje się na podstawie szczegółowych wymagań edukacyjnych opracowanych przez poszczególnych nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania. Wymagania edukacyjne zawarte w przedmiotowych systemach oceniania są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

§ 4

Wszystkie sprawy nie ujęte w WZO będą rozstrzygane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

II. BIEŻĄCE OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH.

 

§ 5

1.    Bieżące ocenianie wiedzy, umiejętności i postępów uczniów powinno dokonywać się systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny
z zachowaniem zasad zawartych w WZO oraz przestrzegając niniejszych zasad:

1)   na początku każdego roku szkolnego, podczas lekcji organizacyjnej nauczyciel informuje  uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu, o sposobach bieżącego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej,

2)   informacji o uzyskanych ocenach udziela na bieżąco nauczyciel uczący danego
przedmiotu oraz w wyjątkowych wypadkach wychowawca klasy,

3)   każdą ocenę nauczyciel uzasadnia w sposób określony w PSO,

4)   każdej ocenie towarzyszy informacja zwrotna wyrażona w sposób określony w PSO, informacja zwrotna zawiera: wyszczególnienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia i wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę i jak powinien pracować dalej,

5)   bieżąca praca pisemna może być dana uczniowi w celu przekazania rodzicom do wglądu; pracę z podpisem rodzica potwierdzającym zapoznanie się z nią, należy zwrócić nauczycielowi w umówionym terminie, prace pisemne mogą też być udostępniane rodzicom do wglądu podczas zebrań, dni otwartych lub indywidualnych spotkań rodzica z nauczycielem danego przedmiotu,

 

6)   sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom podczas zajęć dydaktycznych; prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z zakresu sprawdzanego testem lub sprawdzianem,

7)   w przypadku kartkówek uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale praca ta powinna być opatrzona krótkim komentarzem w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki,

8)   nie wystawia się ocen niedostatecznych cząstkowych w następujących okolicznościach:

a.                  w pierwszy dzień po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności,

b.                  uczniom klasy czwartej w czasie  września danego roku  szkolnego,

c.                  uczniom nowo przyjętym do szkoły w okresie dwóch tygodni od daty przyjęcia.

2. Kontrolowanie i ocenianie uczniów przeprowadza się poprzez:

1)                 prace klasowe,

2)                 sprawdziany testowe,

3)                 kartkówki,

4)                 odpowiedzi ustne,

5)                 prace domowe,

6)                 wytwory manualne ucznia,

7)                 zaangażowanie w pracę podczas lekcji,

8)                 wykonywanie prac dodatkowych.

 

§ 6

1. Zasady przeprowadzania prac klasowych, sprawdzianów testowych i kartkówek:

1)      termin i zakres pracy klasowej podaje się z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym, przy czym:

a)      w ciągu tygodnia mogą być tylko dwie prace klasowe (sprawdziany),

b)      w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa (sprawdzian),

c)      na prośbę klasy termin pracy klasowej  może być przesunięty, ale wówczas
nie obowiązuje podpunkt a) i b),

2)               a) jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi ją zaliczyć
w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem,

b)        jeżeli uczeń nie wykonał pracy wytwórczej z przyczyn losowych, to musi dostarczyć ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

3)      uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej tylko jeden raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonej pracy, przy poprawianiu prac klasowych stopień trudności i kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana
do dziennika,

4)      jeżeli uczeń nie przyniesie wytworów manualnych w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną, w ciągu dwóch tygodni ma obowiązek przynieść zaległą pracę,

5)      kartkówki (krótkie sprawdziany) mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji
i nie muszą być zapowiadane,

6)      poprawie podlegają stopnie z godzinnych prac klasowych z oceną dostateczną
i poniżej,

7)      najwyższą oceną jaką może uzyskać uczeń z poprawy pracy jest ocena bardzo dobra,

8)      udowodniona niesamodzielność pracy pisemnej lub wypowiedzi ustnej powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

2.    Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji z poszczególnych przedmiotów określają zapisy PSO.

 

§ 7

1.    Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Poziomy umiejętności i wiadomości uczniów klas I - III ustala się następująco:

 

 

poziom

umiejętności i wiadomości

oznaczenie

literowe

poziom wymagań programowych

WYSOKI

A

rozszerzony

ŚREDNI

B

pełny

ZADOWALAJĄCY

C

podstawowy

NISKI

D

konieczny

POZIOM NIEZADOWALAJĄCY

E

poziom umiejętności i wiadomości uniemożliwiający danemu uczniowi naukę na wyższym etapie; uczeń ma bardzo duże braki, trudności w nauce, dotyczące nawet umiejętności i wiadomości koniecznych

 

1)      Oznaczenia literowe poszczególnych poziomów umiejętności i wiadomości uczniów są stosowane w bieżącym ocenianiu umiejętności i wiadomości uczniów
– w zeszytach uczniów, kartach pracy, zeszytach ćwiczeń, dzienniczkach oraz
w dzienniku lekcyjnym stanowią dokumentację oceniania opisowego. Na ich podstawie opracowuje się oceny opisowe uczniów za pierwszy i drugi semestr nauki w danej klasie, w danym roku szkolnym. Oznaczeń literowych przyporządkowanych poszczególnym poziomom umiejętności i wiadomości uczniów nie stosuje się
w kartach oceny opisowej za pierwszy semestr nauki, ani na świadectwach szkolnych.

2)      W zeszytach, kartach pracy, zeszytach ćwiczeń, dzienniczkach dopuszcza się dwa sposoby notowania; prace samodzielne uczniów – pisemne, ustne, domowe, ćwiczenia, sprawdziany mogą być oceniane z zastosowaniem określeń: wspaniale, dobrze, musisz popracować wraz z ustnym lub pisemnym komentarzem, informacją, wskazówkami dla ucznia, osobistymi refleksjami nauczyciela lub oznaczeniami literowymi A, B, C, D, E.

3)      W drugim semestrze trzeciej klasy dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych według skali ocen przyjętej dla drugiego etapu nauczania w bieżącym ocenianiu umiejętności i wiadomości uczniów, z zastrzeżeniem, że: oceny wyrażone cyframi są wpisywane wyłącznie do zeszytów uczniów, kart pracy, zeszytów ćwiczeń i dzienniczków; wspiera je krótki komentarz/ocena opisowa nauczyciela – ustna lub pisemna, dzienniki zajęć są wypełniane bez zmian – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Ten sposób oceniania ma na celu łagodne przejście od oceniania opisowego
w pierwszym etapie edukacji do oceniania w skali przyjętej dla drugiego etapu edukacji.

 

2. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV – VI ustala się

w stopniach według następującej skali:

1) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne:

a.             stopień celujący - 6,

b.             stopień bardzo dobry - 5,

c.             stopień dobry - 4,

d.             stopień dostateczny - 3,

e.             stopień dopuszczający – 2

f.                 stopień niedostateczny - 1,

2)      oceny bieżące ustala się według powyższej skali, z dopuszczeniem znaku „+” lub „–”

3)      pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1a - e.

4)      negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w § 7ust. 2 pkt. 1f. 

5)      Oceny cząstkowe wpisywane są na bieżąco do dziennika lekcyjnego klasy.

 

§ 8

1.      Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia:

1) wiadomości - znajomość faktów i rozumienie pojęć,

2) umiejętności,

3) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych (typowych i nowych),

4) stosowanie języka przedmiotu,

5) umiejętność interpretacji i uzasadnienia,

6) sposób prowadzenia rozumowania,

7) rozwiązywanie problemów, zadań,

8) aktywność na lekcji,

9) pracę w grupach,

10) wkład pracy ucznia.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
  w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych.

4.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 4 i 5, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.      Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej

niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

8.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.

 

§ 9

1.    Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie (czasowniki operacyjne)

K

KONIECZNE

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.

Uczeń nie powinien ich mylić między sobą ani zniekształcać.

  nazwać

  zdefiniować

  wymienić

  zidentyfikować

  wyliczyć

  wskazać

P

PODSTAWOWE

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania.

  wyjaśnić

  streścić

  rozróżnić

  zilustrować

R

ROZSZERZAJĄCE

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości
w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

 

  rozwiązać

 zastosować

 porównać

 sklasyfikować

 określić

 obliczyć

 skonstruować

 narysować

 scharakteryzować

 zmierzyć

 wybrać sposób

 zaprojektować

 wykreślić

D

DOPEŁNIAJĄCE

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

udowodnić

przewidzieć

ocenić

wykryć

 zanalizować

zaproponować

zaplanować

 

 

 

2.    Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę: ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:

 

 

 

zakres wymagań

OCENA

KRYTERIUM OPISOWE

K

P

R

D

_

_

_

_

niedo

stateczny (1)

uczeń nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą

jego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia

nie podejmuje pracy na lekcji oraz w domu

nie skorzystał z pomocy szkoły

nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności

+

_

_

_

dopusz

czający

(2)

uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki
na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień

słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości
i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk

nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy

trudności w formułowaniu myśli

+

+

_

_

dosta

teczny

(3)

opanowanie podstawowych treści  materiału programowego, rozumienie najważniejszych związków i powiązań logicznych między treściami

poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy
i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela

stosowanie w wypowiedziach przeciętnego zasobu słownictwa, język zbliżony do potocznego (dopuszczalne są niewielkie i nieliczne błędy);

+

+

+

_

dobry

(4)

opanowanie większości materiału programowego, logiczne wiązanie treści

poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja

samodzielne stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych
i praktycznych, a w sytuacjach nietypowych - z pomocą nauczyciela

ujmowanie podstawowych pojęć i praw za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, budowanie wypowiedzi zwięzłych i zrozumiałych (dopuszczalne są nieliczne usterki stylistyczne)

+

+

+

+

bardzo dobry

(5)

wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązanych w logiczny układ

właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności
w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób

poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą  w danym przedmiocie terminologią, precyzja
i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych

wymagania wykraczające

celujący

(6)

zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ

zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami, wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela

samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób

poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi;

uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe)

z wychowania fizycznego – wysoki i ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych

z przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka) – poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami
i umiejętnościami, uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości muzycznej lub plastycznej

 

 

 

 

 

 

III. OCENIANIE ZACHOWANIA

 

§ 10

1.             Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2.                  Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

3.                  Na ocenę zachowania składa się:

1) kultura osobista,

2) stosunek do obowiązków szkolnych,

3) działalność na rzecz klasy i szkoły.

4.                  W miesiącu wrześniu wychowawcy informują uczniów na godzinie wychowawczej, a ich rodziców podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców o zasadach oceniania zachowania. Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców zostaje udokumentowane odpowiednimi zapisami w teczce wychowawcy.

 

§ 11

1.    W klasach I - III ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową
z uwzględnieniem następujących   określeń:

wz

wzorowo

Wraz z ustnym lub pisemnym komentarzem, informacją, osobistymi refleksjami nauczyciela dotyczącymi: kultury osobistej ucznia, systematyczności w odrabianiu prac domowych, przestrzegania zawartych umów, zasad zachowania, umiejętności zgodnej zabawy
i współpracy z rówieśnikami, opanowania emocji, dbania o porządek
w miejscu nauki, niesienia pomocy innym, koleżeństwa – w oparciu
o opisy poszczególnych określeń zachowań - te określenia są wpisywane do dziennika zajęć. Są również wykorzystywane podczas dokonywania śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów.

w

wyróżniająco

z

zadowalająco

wp

wymaga poprawy

 

 

2.    W ocenianiu uczniów klas I – III bierze się pod uwagę następujące elementy

1)                             Kultura osobista

właściwe kontakty z osobami dorosłymi (postawa ciała, ton głosu, forma wypowiedzi),

rzetelne przekazywanie informacji o sobie rodzicom i nauczycielom,

tolerancja wobec odmienności innych osób,

wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

szanowanie własności prywatnej i osobistej,

stosowanie zwrotów grzecznościowych,

troskę o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

prawdomówność,

respektowanie ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania oraz norm etycznych,

przestrzeganie ustalonych zasad w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, zawody, konkursy, itp.),

noszenie uczniowskiego stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych,

godne zachowanie podczas imprez i uroczystości.

2)                                Kontakty koleżeńskie

umiejętność zgodnej zabawy,

podejmowanie prób pokojowego rozwiązywania konfliktów,

współpraca z rówieśnikami,

panowanie nad swoimi emocjami,

unikanie sytuacji zagrożenia dla siebie i dla innych, np. poprzez nieprzemyślane zabawy, agresję fizyczną przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów.

3)                                Skupienie uwagi na toku lekcji (branie udziału w czasie zajęć)

zaangażowanie w pracę na zajęciach,

stosunek do nauki w zależności od indywidualnych możliwości, wysiłek oraz aktywność,

wykonywanie poleceń nauczyciela,

aktywność w czasie zajęć,

skupienie uwagi na zajęciach.

4)                                Organizacja pracy własnej, utrzymywanie porządku wokół siebie

systematyczność,

ekonomiczne wykorzystanie czasu pracy,

mieszczenie się w czasie (tempo pracy dostosowane do możliwości ucznia),

dbanie o własne miejsce pracy (porządek na stoliku ucznia, porządkowanie
miejsca pracy po zakończonych zajęciach),

sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego,

przygotowanie się do zajęć (przynoszenie podręczników, potrzebnych materiałów, obuwia zmiennego itp.) oraz odrabianie prac domowych.

5)                                Umiejętność pracy samodzielnej

praca samodzielna i uwaga w czasie zajęć,

wykonywanie i kończenie powierzonych zadań,

praca w dobrym tempie, zwracanie uwagi na staranność prac.

6)        Umiejętność pracy w grupie

wywiązywanie się z powierzonych zadań,

zgodne współdziałanie z rówieśnikami,

przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie,

aktywne uczestniczenie w zajęciach i zadaniach grupy.

7)        Umiejętność funkcjonowania w społeczności szkolnej

punktualność,

udział w konkursach i uroczystościach,

chętne prezentowanie własnych zainteresowań (konkursy, uroczystości klasowe, szkolne),

szanowanie własności publicznej.

3.    W klasach IV - VI ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 

§ 12

1.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.

2. Tryb ustalenia oceny zachowania:

1)   wszyscy nauczyciele uczący w klasie oraz zespół klasowy przedstawiają propozycje ocen zachowania wszystkich uczniów,

2)   każdy uczeń dokonuje samooceny swoich postaw i zachowań,

3)   wychowawca klasy analizuje ww. propozycje, biorąc pod uwagę ustne i pisemne uwagi o zachowaniu uczniów i ustala oceny dla wszystkich uczniów,

4)   w przypadku nowych okoliczności, mogących rzutować na ocenę zachowania, nauczyciele podczas posiedzenia zespołu klasyfikacyjnego mogą przekazywać wychowawcy uwagi odnośnie ustalonych przez niego ocen,

5)   wychowawca podtrzymuje lub zmienia ocenę ucznia, którego uwagi dotyczyły.

 

§ 13

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji
na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 14

Kryteria, jakie musi spełniać uczeń, aby uzyskać następującą ocenę zachowania:

 

 

 

OCENA

KRYTERIA

OCENA   WZOROWA

1.    Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, czyli:

a)     bierze udział w lekcjach,

b)      jest przygotowany do lekcji, swoim zachowaniem nie przeszkadza innym,

c)     dokłada wszelkich starań, by efekty jego pracy były jak najlepsze,

d)      osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

2.    Aktywnie rozwija swoje pasje  (kółka zainteresowań, organizacje szkolne, działalność sportowa) w szkole i poza nią; w miarę możliwości, zachęca innych do podejmowania podobnych działań.

3.    Bierze udział w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, zawsze godnie reprezentuje szkołę.

4.    Sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.

5.    Wyróżnia się w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, mobilizuje kolegów do budowania lepszego wizerunku klasy i szkoły.

6.    Uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych i ekologicznych.

7.    Dba o kulturę słowa i właściwie reaguje na przejawy agresji słownej.

8.    Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych
i uczniów, jest zawsze taktowny;
swoją postawą nie budzi żadnych zastrzeżeń, jest wzorem dla pozostałych uczniów szkoły, jest koleżeński i życzliwy dla innych; okazuje szacunek wszystkim ludziom; szanuje cudzą własność.

9.    Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i nosi strój odpowiedni do sytuacji.

10. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień,
w przewidzianym terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia.
Nie usprawiedliwia się spóźnień będących świadomym wyborem ucznia.

OCENA  BARDZO  DOBRA

1.    Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, czyli:

a)    bierze udział w lekcjach,

b)    jest przygotowany do lekcji, swoim zachowaniem nie przeszkadza innym,

c)    dokłada wszelkich starań, by efekty jego pracy były jak najlepsze,

d)    osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

2.    Rozwija w miarę możliwości swoje pasje  (kółka zainteresowań, organizacje szkolne, działalność sportowa) w szkole i poza nią.

3.    Bierze udział w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, zawsze godnie reprezentuje szkołę.

4.    Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

5.    Podejmuje pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska, mobilizuje kolegów do podobnych działań.

6.    Uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych i ekologicznych.

7.    Dba o kulturę słowa i właściwie reaguje na przejawy agresji słownej.

8.    Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów, jest taktowny; swoją postawą nie budzi zastrzeżeń; jest wzorem dla pozostałych uczniów szkoły, jest koleżeński i życzliwy dla innych; okazuje szacunek wszystkim ludziom; szanuje cudzą własność.

9.    Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i nosi strój odpowiedni do sytuacji.

10. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione spóźnienia, w przewidzianym terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia. Nie usprawiedliwia się spóźnień będących świadomym wyborem ucznia.

OCENA DOBRA

1.    Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, czyli:

a)    bierze udział w lekcjach,

b)    jest przygotowany do lekcji, na ogół swoim zachowaniem nie przeszkadza innym,

c)    stara się, by efekty jego pracy były jak najlepsze,

d)    osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

2.    Aktywnie uczestniczy we wskazanych zajęciach dodatkowych.

3.    Bierze udział w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, godnie reprezentuje szkołę.

4.    Dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; poproszony o pomoc nie odmawia pracy
na rzecz klasy i szkoły.

5.    Zdarza się, że jego zachowanie budzi czasami zastrzeżenia, ale właściwie reaguje na zwracaną mu uwagę dotyczącą jego zachowania bądź nauki.

6.    Stara się nie uchybić godności własnej i innych; szanuje własną i cudzą pracę oraz własność,
nie uchyla się od pomocy kolegom.

7.    Na ogół dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej.

8.    Jest taktowny, życzliwy, a w rozmowie stara się o zachowanie kultury słowa.

9.    Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i nosi strój odpowiedni do sytuacji.

10. Ma  nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych nieobecności i nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień.

OCENA POPRAWNA

1.    Nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości, aby otrzymać pozytywne oceny; w stosunku
do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki w nauce.

2.    Swoim zachowaniem dezintegruje pracę w klasie.

3.    Odmawia udziału w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, nie zawsze godnie reprezentuje szkołę.

4.    Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów.

5.    Zdarza się, że jego zachowanie budzi zastrzeżenia; na ogół niewłaściwie reaguje
na zwracaną mu uwagę dotyczącą jego zachowania bądź nauki.

6.    Często swoim zachowaniem uchybia godności własnej i innych; nie okazuje szacunku własnej i cudzej pracy oraz cudzej własności uchyla się od pomocy kolegom.

7.    Nie dba o kulturę słowa i nie reaguje na przejawy agresji słownej.

8.    Nie dba o swój wygląd, nosi nieodpowiedni strój do sytuacji.

9.    Lekceważy zagrożenia; wykazuje małą dbałość o otoczenie.

10. Ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych nieobecności i więcej niż 10 nieusprawiedliwionych spóźnień

OCENA   NIEODPOWIEDNIA

1.    Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; nie uzupełnia zaległości w nauce; często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często nie wykonuje poleceń nauczyciela.

2.    Nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników
w nauce.

3.    Odmawia uczestnictwa w konkursach i zawodach, podczas reprezentowanie szkoły, jego zachowanie budzi poważne zastrzeżenia.

4.    Swoim zachowaniem dezintegruje pracę w klasie.

5.    Nie wywiązuje się z powierzonych prac; jest nieuczciwy w stosunku do kolegów i dorosłych
(wyłudza pieniądze, podrabia podpisy, kłamie).

6.    Arogancko zachowuje się wobec innych osób; ubliża kolegom i ich rodzicom; dopuszcza się zaczepek słownych i fizycznych; bierze udział w bójkach; nie stara się poprawić swojego postępowania mimo stosowanych środków zaradczych; swoim zachowaniem spowodował podjęcie procedury interwencyjnej.

7.    Niszczy mienie szkoły, kolegów.

8.    Używa wulgarnego słownictwa.

9.    Jest często niestosownie ubrany.

10. Opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub się spóźnia. Ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych nieobecności i więcej niż 10 nieusprawiedliwionych spóźnień.

OCENA NAGANNA

1.    Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; nie uzupełnia zaległości w nauce; jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

2.    Nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników
w nauce.

3.     Odmawia uczestnictwa w konkursach i zawodach.

4.    Swoim zachowaniem dezintegruje pracę w klasie.

5.    Nie wywiązuje się z powierzonych prac; jest nieuczciwy w stosunku do kolegów i dorosłych (dopuścił się kradzieży, wyłudza pieniądze, podrabia podpisy, kłamie).

6.    Arogancko zachowuje się wobec innych osób; ubliża kolegom i ich rodzicom; dopuszcza się zaczepek słownych i fizycznych; bierze udział w bójkach; nie stara się poprawić swojego postępowania mimo stosowanych środków zaradczych; swoim zachowaniem spowodował podjęcie procedury interwencyjnej; ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły.

7.    Niszczy mienie szkoły, kolegów.

8.    Ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na innych.

9.    Wszedł w konflikt z prawem.

10. Opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i się spóźnia. Ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych nieobecności i więcej niż 10 nieusprawiedliwionych spóźnień.

 

 

1.    Usprawiedliwienia wpisywane są do dzienniczka ucznia przez rodziców/opiekunów prawnych.

2.    Usprawiedliwienia powinny być okazane wychowawcy w ciągu dwóch tygodni
od ostatniego dnia nieobecności.

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMOWANIE

O PRZEWIDYWANYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

 

§ 15

1.    Nauczyciele zajęć edukacyjnych mają obowiązek poinformowania wychowawcę klasy
o przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej i pozostałych ocenach na miesiąc przed śródroczną lub roczną klasyfikacją tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.    Nauczyciele zajęć edukacyjnych mają obowiązek wpisania do dziennika i ustnego poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej i pozostałych ocenach na miesiąc przed śródroczną lub roczną klasyfikacją
tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.    Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia
o przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej i pozostałych ocenach najpóźniej na miesiąc przed śródroczną lub roczną klasyfikacją tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca dokonuje zawiadomienia rodzica podczas zebrania rodziców lub konsultacji. Podpisana przez rodziców karta informacyjna
o przewidywanej ocenie niedostatecznej jest dokumentem przechowywanym w teczce wychowawcy. Rodzice nieobecni na zebraniu czy konsultacjach zawiadamiani są pisemnie za pośrednictwem poczty (listem poleconym).

4.    Pięć dni przed śródroczną lub roczną klasyfikacją tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek poinformowania wychowawcę klasy o proponowanych ocenach niedostatecznych i pozostałych ocenach.

5.    Najpóźniej na pięć dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas mają obowiązek wpisania do dziennika oraz ustnego poinformowania uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

6.    Każda ocena przewidywana może być zmieniona (podwyższona lub obniżona)
z wyjątkiem obniżenia oceny do niedostatecznej.

 

 

 

 

 

 

V. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

§ 16

 

Klasyfikacja roczna

1.    Oceny roczne zatwierdza Rada Pedagogiczna w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć po wcześniejszym przeprowadzeniu klasyfikacji. Skala ocen jak w klasyfikacji śródrocznej.

2.    Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w formie opisowej i oceny zachowania również w formie opisowej.

3.    Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

4.   Uczeń i jego rodzice miesiąc przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej podczas zebrania (obecność rodziców na tym zebraniu jest obowiązkowa) otrzymują od wychowawcy informację o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych.
W przypadku proponowanej oceny niedostatecznej z przedmiotu lub nieodpowiedniej lub nagannej zachowania informacja ta ma charakter pisemny, a jej przyjęcie powinno być poświadczone podpisem jednego z rodziców lub też informacja ta powinna być przesłana przez wychowawcę klasy listem poleconym. Poinformowanie o proponowanej ocenie nie jest równoznaczne z jej wystawieniem. Uczeń, który w okresie od poinformowania
do wystawienia oceny klasyfikacyjnej powiększy/obniży zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie uczestniczyć w zajęciach może otrzymać inną od proponowanej ocenę końcową lub może być nieklasyfikowany. Oceny uzyskane przez ucznia przed zakończeniem pierwszego półrocza, a po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych są traktowane, jako oceny cząstkowe drugiego półrocza.

5.    Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują wychowawcę klasy
o proponowanych ocenach niedostatecznych w terminie pozwalającym na poinformowanie rodziców.

6.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7.    Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

1)      roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej, na ukończenie szkoły.

2)      uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3)      w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę
te należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

8.    Rodzic ma prawo zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewiduje się rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.

1)      uzyskanie wyższej niż przewiduje się oceny rocznej klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń systematycznie poprawiający oceny i uzupełniający zaległości edukacyjne.

2)      nauczyciel prowadzący zajęcia ustala zestaw zadań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą uczeń się ubiega i formę jej uzyskania i przedstawia ją dyrektorowi. Ustala termin poprawy. Poprawa odbywa się w dniach poprzedzających radę klasyfikacyjną.

3)      ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

4)      ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

 

 

 

VI  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 17

1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny – rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły przed radą klasyfikacyjną w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

3.    Na pisemny wniosek rodziców ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej złożony przed radą klasyfikacyjną do dyrektora szkoły, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów:

1)      indywidualny tok lub program nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny poza szkołą – wtedy egzamin nie obejmuje przedmiotów: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz

dodatkowych zajęć edukacyjnych; nie ustala się również oceny zachowania.

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.

 

 

§ 18

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia, rodziców.

2.    Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których to egzamin ma formę zadań praktycznych.

3.    Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

4.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący oraz nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

5.    W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów rodzice dziecka.

6.    Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,
w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

7.    Pytania egzaminacyjne przygotowują nauczyciele egzaminujący (wcześniej przedstawiają uczniowi zakres wymagań).

8.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4)      imię i nazwisko ucznia,

5)      zadania egzaminacyjne,

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

11.    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

VII   ZASTRZEŻENIA

DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

§ 19

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1.    Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że zgłoszone zastrzeżenie jest zasadne powołuje on stosownym pismem komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2)      w przypadku rocznej oceny zachowania – komisja ustala roczną ocenę zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca oddziału,

c)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)   pedagog,

e)    psycholog,

f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)   przedstawiciel rady rodziców.

4.    Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6.    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)    termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

d)   imię i nazwisko ucznia,

e)    zadania sprawdzające,

f)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)      w przypadku rocznej oceny zachowania:

a)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    imię i nazwisko ucznia,

d)   wynik głosowania,

e)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8.    Protokół, o którym mowa w pkt. 7 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.     Do protokołu ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.    Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

 

 

 

 

VIII. PROMOCJA

 

§ 20

Zasady promowania:

1.    Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.    Jeżeli uczeń klasy I i II szkoły podstawowej rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany w trakcie roku szkolnego na wniosek:

1)   rodziców ucznia, po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału,

2)   wychowawcy oddziału, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

3.    Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję w każdym roku. Uczeń klasy I – III może powtarzać klasę na wniosek:

1)   wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia,

2)   rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

4.    Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5.    Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.    Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (problemy zdrowotne, trudna sytuacja rodzinna ucznia) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7.    Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy to uczniów klas VI) pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.

8.    Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.    Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu.

10.    Uczeń kończy z wyróżnieniem szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

11.    Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

12.    Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają
na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

 

 

IX. EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 21

Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego:

1.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia i rodziców.

2.    Egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z tych zajęć.

3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się w I semestrze – także w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.    O składzie komisji dyrektor informuje Radę Pedagogiczną na piśmie.

8.     Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z innymi nauczycielami tych samych zajęć edukacyjnych. Zakres sprawdzanego materiału musi obejmować wymagania niezbędne i podstawowe z danego przedmiotu, ustalone
w przedmiotowym systemie oceniania obowiązującym w szkole.

9.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)   termin egzaminu poprawkowego,

4)   imię i nazwisko ucznia,

5)   zadania egzaminacyjne,

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10.    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12.    Uczeń, który nie przystąpił w dodatkowym terminie do egzaminu poprawkowego, powtarza klasę.

13.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

 

 

 

 

 

X.   SPRAWDZIAN W OSTATNIM ROKU NAUKI

 

§ 22

1.    W klasie szóstej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dalej „komisją okręgową” przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej ustalonej w odrębnych przepisach.

2.    Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy

3.    Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4.    Sprawdzian trwa: I część- 80 minut, II część- 45 minut.

5.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy (USO). Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż
o: I część- 40 minut, II część- 25 minut.

7.    Opinia, o której mowa w pkt. 6 powinna być wydana przez poradnię nie później niż
do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, z tym,
że - w przypadku uczniów szkoły podstawowej – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej.

8.    Opinię, o której mowa w pkt. 7 rodzice dziecka przedkładają dyrektorowi szkoły
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

9.    Uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności.

10.    Jeśli jest to niezbędne w czasie przeprowadzania sprawdzianu uczeń ma prawo
do obecności specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego.

11.    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych
do ich stanu zdrowia.

12.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Centralnej Komisji, nie później niż do 20 sierpnia danego roku we wskazanym przez niego miejscu.

13.    Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku
(z zastrzeżeniem pkt. 14).

14.    W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony
w porozumieniu z rodzicami, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia
do sprawdzianu.

15.    Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik ten nie wpływa na ukończenie szkoły.

16.    Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu otrzymane od komisji okręgowej dyrektor szkoły przekazuje uczniowi wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

17.    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa.

18.    Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

19.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców, złożoną do komisji okręgowej w terminie nie później niż 60 dni od daty sprawdzianu, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

§ 23

Ustalenia końcowe

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego obowiązują od dnia 1 września 2015 roku zostały zatwierdzone decyzją Rady Pedagogicznej w dniu  27. 08. 2015 roku.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa