Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Szkoły Podstawowej Nr 10

im. Marii Konopnickiej

w Pruszkowie

Rok szkolny 2015/2016

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

 

Jan Paweł II

 

 

 

 

 

Podstawą prawną programu wychowawczego są następujące dokumenty:

 

1.      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.

2.      Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

3.      Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę  30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33

4.      Ustawa o Systemie Oświaty

5.      Karta Nauczyciela

6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

10.  Statut szkoły.

 

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Został on oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje zadania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

MISJA SZKOŁY:

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego , wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

 

 

WIZJA SZKOŁY:

W Naszej Szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, ze jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Pruszkowa, Warszawy. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, historii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. A zatem:

1.      Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

2.      Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

3.      Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

4.      Szkoła jest otwarta na środowisko i współprace ze strukturami samorządowymi innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 Absolwent naszej szkoły:

 1. Jest aktywny

-       posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

-       ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

-       wykazuje się samodzielnością

 1. Jest ciekawy świata

-       stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

-       lubi i chce się uczyć

-       jest wrażliwy na piękno przyrody

 1. Jest odpowiedzialny

-       umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

-       umie rozwiązywać problemy

-       cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

 1. Jest otwarty

-       łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

-       umie współdziałać w grupie

-       prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych

-       jest dobrym organizatorem

 1. Jest optymistą

-       pogodny

-       pozytywnie patrzy na świat

-       wierzy w siebie

-       umie odróżnić dobro od zła

 1. Jest prawy

-       cechuje go uczciwość i prawdomówność

-       zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

-       zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

 1. Jest tolerancyjny

-       rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

-       jest wrażliwy na potrzeby innych

-       świadomy swoich praw i innych ludzi

-       zna swoją wartość

-       zna i respektuje prawa innych

 

 

EWALUACJA PROGRAMU :

Ewaluacja programu w postaci ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji pracy pedagoga, pielęgniarki, zapisów w dzienniku, analiza projektów edukacyjnych, pracy zespołu wychowawczego, udziału uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Cele:

 1. Szkoła sprzyja rozwojowi zainteresowań i zdolności uczniów.
 2. Uczniowie i ich rodzice znają zasady oceniania z poszczególnych zajęć oraz normy i sposoby oceniania ustalone przez nauczycieli.

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 • Systematycznie badamy efekty kształcenia i osiągnięcia edukacyjne uczniów.
 •  Analizujemy wyniki sprawdzianów zewnętrznych.
 •  Promujemy uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Umożliwiamy uczniom dostęp do zajęć dodatkowych.
 •  Przygotowujemy uczniów do dalszego wyboru kierunku kształcenia.

 

 • Systematyczne sprawdzanie wiadomości: sprawdziany, klasówki, badanie umiejętności, odpowiedzi ustne, prace domowe
 • Analiza wyników nauczania - semestralnych i końcoworocznych
 • Udział w sprawdzianach ogólnopolskich: po klasie trzeciej i szóstej; analiza wyników tych sprawdzianów
 • Organizowanie kół  zainteresowań dla wszystkich chętnych uczniów
 • Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych
 • Umożliwienie uczniom udziału w konkursach międzyszkolnych i innych; przygotowywanie uczniów do konkursów
 • Wybór najlepszego absolwenta szkoły
 • Przyznawanie nagrody dyrektora szkoły
 • Przygotowywanie inscenizacji klasowych i szkolnych
 • Prezentacja osiągnięć uczniów na stronach internetowych szkoły i gazetkach szkolnych
 • Udział uczniów w projektach realizowanych w szkole
 • Prezentowanie prac rodzicom na imprezach szkolnych
 • Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych
 • Diagnozowanie osiągnięć uczniów
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Działalność wolontariatu
 • Przekazywanie rodzicom informacji o oferowanych zajęciach dodatkowych na terenie szkoły
 • Zapoznawanie uczniów klas szóstych z ofertą pruszkowskich gimnazjów

nauczyciele

wychowawcy

wychowawcy klas 3 i 6

dyrektor

nauczyciele

nauczyciele

 

komisja

dyrektor

wychowawcy

 

nauczyciele

nauczyciele

wychowawcy

 

dyrektor

 

nauczyciele

pedagog

pedagog/samorząd

wychowawcy

 

wychowawcy/pedagog

ZDOLNOŚCI

Cele:

 1. Metody i formy pracy z uczniami są właściwie dobrane, różnicowane i skuteczne.
 2. W szkole efektywnie pracują zespoły przedmiotowe nauczycieli oraz zespoły klasowe.
 3. Wychowawcy klas realizują programy wychowawcze uwzględniając specyficzne potrzeby zespołu uczniowskiego.

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 •  Dostosowujemy ofertę edukacyjną do zdolności i umiejętności uczniów.
 •  W szkole  pracujemy metodą projektu.
 •  Budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.
 •  Dbamy, aby nikogo nie zgubić –rozwijamy.
 •  Pracujemy nowatorskimi metodami.
 • Organizowanie kół  zainteresowań dla wszystkich chętnych uczniów: naukowych, artystycznych, sportowych
 • Wprowadzenie okresu adaptacyjnego dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 6-letnich i uczniów klas czwartych
 • Wprowadzanie elementów zabawy w procesie nauczania
 • Organizacja przerw śródlekcyjnych
 • Współpraca nauczyciela z opiekunami
 • Dostosowanie form i metod pracy do umiejętności dziecka
 • Dostosowanie poziomu wymagań do możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia
 • Umożliwienie uczniom korzystania z różnych źródeł informacji
 • Stworzenie warunków każdemu dziecku do aktywnego udziału w projektach
 • Wykorzystanie różnorodnych aktywności uczniów w realizacji projektów
 • Monitorowanie osiągnięć uczniów
 • Umożliwienie korzystania z atrakcyjnych programów komputerowych rozwijających uzdolnienia
 • Doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli

dyrektor

 

nauczyciele/wychowawcy

 

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele/bibliotekarz

nauczyciele/wychowawcy

 

nauczyciele

wychowawcy/pedagog

 

nauczyciele

 

 

 

ODKRYWANIE PRZEZ CZYTANIE

Cele:

 1. Szkoła promuje czytelnictwo
 2. Szkoła stwarza przyjazne warunki do nauki czytania

 

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 •  Uczymy czytania ze zrozumieniem na wszystkich przedmiotach.
 •  Wychowujemy myśliciela , który będzie umiał czytać i odkrywać.
 •  Traktujemy czytanie jako proces.
 •  Stwarzamy możliwości rozwijania myślenia naukowego stosując metody eksperymentu , obserwacji, doświadczeń.
 • Wykorzystywanie czytania na wszystkich zajęciach: ilustrowanie treści książek, analizowanie zadań tekstowych, itp.
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników
 • Organizowanie konkursów czytelniczych
 • Udział w akcji cała Polska Czyta Dzieciom- rodzice czytają uczniom, starsi uczniowie czytają młodszym
 • Przygotowywanie przedstawień na podstawie treści książek
 • Dostęp do czytelni w szkole
 • Kąciki książki w klasach uczniów młodszych
 • Organizacja lekcji bibliotecznych
 • Udostępnienie interesującego księgozbioru, wzbogacanie księgozbioru
 • Stosowanie na zajęciach aktywnych metod pracy (eksperymentu, obserwacji, doświadczenia)

 

nauczyciele

bibliotekarz

bibliotekarz

pedagog

 

wychowawcy

bibliotekarz

wychowawcy klas młodszych

bibliotekarz

bibliotekarz/dyrektor

 

nauczyciele

 

 

 

 

TOLERANCJA, SZACUNEK, AKCEPTACJA I OTWARTOŚĆ

Cele:

 1. Szkoła promuje postawy szacunku dla innych i dla  samego siebie.
 2. Szkoła rozwija samorządność uczniowską.

 

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 •  Jesteśmy wrażliwi na potrzeby i uczucia innych.
 •  Szanujemy poglądy , zachowania i cechy innych ludzi.
 •  Umiemy słuchać innych i komunikować się z innymi.
 •  Doceniamy rozmaitość kultur , wyznań.
 •  Jesteśmy ciekawi świata.
 •  Respektujemy cudze prawa i własność.
 • Doskonalenie umiejętności właściwego zachowania
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Kształtowanie umiejętności słuchania i mówienia tego co chce się powiedzieć
 • Dostrzeganie niewłaściwych zachowań
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad własnym zachowaniem
 • Dokonywanie autoprezentacji
 • Wyrabianie wrażliwości na odczucia i emocje innych ludzi
 • Nie ukrywanie sprawców przemocy
 • Uczenie się wzajemnej życzliwości
 • Przestrzeganie praw drugiego człowieka
 • Poznawanie innych kultur

 

 

nauczyciele / pedagog / psycholog

 

nauczyciele

nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele

nauczyciele

samorząd uczniowski

 

 

 

KLIMAT/ ATMOSFERA

Cele:

 1. Szkoła kształci umiejętność współpracy
 2. Szkoła promuje właściwe zachowania

 

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 •  Jesteśmy pogodni i pozytywnie do siebie nastawieni.
 •  Umiemy współdziałać w grupie i potrafimy pokojowo rozwiązywać konflikty.
 •  Cieszymy się ze swoich i cudzych sukcesów oraz rozumiemy i potrafimy akceptować porażki.
 •  Podejmujemy działania  sprzyjające integracji uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Działania integrujące uczniów w zespołach klasowych
 • Realizacja programów profilaktycznych uczących rozwiązywania konfliktów
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań
 • Kształtowanie postawy koleżeńskiej
 • Przestrzeganie zasad fair play
 • Przestrzeganie umów przyjętych w grupach rówieśniczych
 • Poznawanie mocnych i słabych stron swoich i kolegów, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki
 • Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za grupę
 • Pomoc niepełnosprawnym i chorym rówieśnikom
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

wychowawcy/pedagog

pedagog/psycholog

 

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

wychowawcy/nauczyciele

 

wychowawcy/nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

 DOBRA OPIEKA

Cele:

 1. Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia oraz  podejmuje działanie zapewniające bezpieczeństwo oraz higienę pracy.
 2. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniom z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji społecznej.
 3. Szkoła współpracuje z osobami i instytucjami świadczącymi pomoc społeczną.

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 •  Dajemy poczucie bycia razem.
 •  Ściśle współpracujemy  z rodzicami  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 •  Promujemy zdrowy styl życia.
 • Organizujemy i udzielamy pomoc pedagogiczną , psychologiczną .
 • Realizujemy działania   z programu wychowawczego.

 

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły poprzez organizowanie dyżurów nauczycieli zgodnie z przepisami BHP
 • Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej dla uczniów potrzebujących
 • Organizowanie dożywiania uczniów
 • Udział w akcjach Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka
 • Dbanie o urozmaicony jadłospis w stołówce szkolnej
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Organizacja pomocy koleżeńskiej
 • Uświadamianie rodzicom konieczności ścisłej współpracy z nauczycielami
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i samorządowych –organizowanie obchodów rocznic, zabaw, dyskotek, konkursów
 • Diagnozowanie przyczyn trudności w nauce we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Udzielanie pomocy indywidualnej uczniom
 • Przestrzegania zaleceń i wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi dzieci i rodziny-MOPS, PCPR, Sąd Rejonowy, Straż Miejska
 • Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli

dyrektor/wychowawcy

 

nauczyciele świetlicy

pedagog/dyrektor

dyrektor/wychowawcy

pracownicy stołówki

nnauczyciele

pedagog/samorząd

wychowawcy

samorząd/wychowawcy

 

 

pedagog/psycholog

 

dyrektor

wychowawcy/pedagog/ psycholog

nauczyciele

dyrektor/  pedagog/ psycholog/ wychow.

nauczyciele

 

BEZPIECZEŃSTWO

Cele:

 1. Szkoła kształci umiejętności przeciwstawiania się zagrożeniom.
 2. W szkole przestrzegane są prawa dziecka.

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 •  Dbamy o bezpieczeństwo  w budynku i na terenie szkoły.
 •  Reagujemy  na wszelkie formy agresji, arogancji, wulgarnego oraz niestosownego zachowania się uczniów.
 •  Promujemy wzorowe zachowania uczniów.

 

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły poprzez organizowanie dyżurów nauczycieli zgodnie z przepisami BHP
 • Kształtowanie postawy koleżeńskiej
 • Przestrzeganie zasad fair play
 • Uwrażliwianie na zagrożenia w Internecie, uczenie unikania zagrożeń w wirtualnej rzeczywistości
 • Organizowanie przerw śniadaniowych i obiadowych
 • Przygotowanie uczniów i zorganizowanie egzaminu na kartę rowerową
 • Realizowanie zajęć profilaktycznych

 

dyrektor/nauczyciele

 

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciel informatyki

wychowawcy/ nauczyciele świetlicy

dyrektor/ nauczyciel techniki

 

wychowawcy/pedagog

 

BAZA I PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY

Cele:

 1. Baza szkoły i jej wyposażenie stwarzają warunki do właściwego przebiegu procesu kształcenia.
 2. Wszystkie obiekty szkolne są w dobrej kondycji.
 3.  Szkoła oferuje nauczycielom i uczniom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 • Dbamy o budynek i jego wyposażenie

 

 • Wzbogacamy szkołę w pomoce dydaktyczne
 • Wykonywanie przeglądu technicznego szkoły.
 • Przeprowadzenie przeglądu warunków miejsca pracy każdego roku.
 • Bieżące naprawy  i remonty
 • Wzbogacanie szkoły w nowe meble, komputery, sprzęt sportowy
 • Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych
 • Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego
 • Doposażenie sal w sprzęt multimedialny – komputery, tablice interaktywne
 • Aranżacja wnętrz tak, by przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka
 • Upiększanie terenu wokół szkoły
 • Wprowadzenie dziennika elektronicznego

 

dyrektor szkoły

wychowawcy/ nauczyciele

 

nauczyciel przyrody

nauczyciele

 

PROFILAKTYKA

Cele:

 1. Szkoła chroni ucznia przed zagrożeniami
 2. Szkoła rozwija u dzieci umiejętności społeczne

Zadanie

Sposób realizacji

odpowiedzialni

 • Zapobiegamy przemocy i agresji.
 • Integrujemy zespoły klasowe.
 • Wspomagamy rozwój psychospołeczny uczniów.
 • Organizujemy czas wolny.
 • Organizujemy zajęcia profilaktyczne dla uczniów.
 • Wdrażamy do zdrowego odżywiania.

 

 • Realizacja lekcji wychowawczych w klasach
 • Realizacja programów profilaktycznych Przyjaciele Zippiego i Strażnicy Uśmiechu
 • Kształtowanie  umiejętności spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu własnego zdrowia
 • Zdobycie umiejętności pozwalającej na prowadzenie zdrowego stylu życia
 • Wzmacnia nie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców

wychowawcy

pedagog/psycholog

nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele

pedagog/psycholog

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa