Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

 

 

 

        INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

             „ EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”

 

 

 

                                                         OPIS ZASAD INNOWACJI

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  w edukacji wczesnoszkolnej  „ Edukacja przez szachy w szkole”

Tytuł innowacji : „Edukacja przez szachy w szkole”

Rodzaj innowacji : programowa

Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie

Klasy: Planowanym nowatorstwem zostaną objęci uczniowie klasy-  IIa, IIb, IIc w roku szkolnym 2015/2016 oraz Ci sami uczniowie w klasie III w roku szkolnym 2016/2017. Nauka gry w szachy będzie się odbywała jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w ramach dodatkowej godziny do dyspozycji dyrektora. Oprócz sfery dydaktycznej innowacja wesprze pracę wychowawczą z dziećmi.

Autorki innowacji:  Ewa Niewiadomska, Magdalena Włodarczyk

Czas realizacji:  01.09.2015r- 30.06. 2017r

OPIS PROJEKTU:

 1. Wprowadzenie: W marcu 2012 r Parlament Europejski wydał oświadczenie w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „ Szachy w szkole”. Na tej podstawie Polski Związek Szachowy w 2013r wprowadził program pilotażowy o tej samej nazwie. Program wzbudził nasze duże zainteresowanie. Postanowiłyśmy zapoznać się z założeniami projektu .

Z przeprowadzonej diagnozy w naszej szkole, na podstawie dotychczasowych wyników OBUT i prowadzenia wewnętrznych testów kompetencji w klasach I-III widać zróżnicowanie, często nie gwarantujące powodzenia w szkole w zakresie umiejętności matematycznych. W trakcie rozwiązywania zadań występuje brak samodzielnego logicznego myślenia łączącego poszczególne elementy wiedzy uczniów. Dlatego postanowiłyśmy o przystąpieniu do programu Szachy w szkole. Mamy nadzieję, że nauka gry w szachy szczególnie w młodszym wieku szkolnym dostarczy dzieciom rozrywki i zabawy. Będzie też stymulować ich rozwój intelektualny na wielu płaszczyznach. Uczniowie rozwiną swoje zainteresowania, poznają nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość. Rozwiną również aktywność twórczą, pamięć i uwagę, myślenie logiczno- wyobrażeniowe. Korzyści wprowadzenia innowacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

 1. Rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej pracy.
 2. Rozwój wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej oraz strategicznego myślenia.
 3. Zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów naszej szkoły, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego.
 4. Kształtowanie ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
 5. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez rozwój zainteresowań .
 6. Rozwój myślenia logiczno-wyobrażeniowego .
 7. Rozwój  pozytywnych sfer osobowości, zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, odpowiedzialności.

       2.  Cele projektu:

             Cel ogólny- Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez naukę gry w szachy.

            Cele szczegółowe:  - uczeń:

 • potrafi rozegrać partię szachów
 •  w przypadku niepełnosprawności – aktywnie uczestniczy w sportowym   współzawodnictwie
 • umie ocenić podjęte decyzje
 •  przestrzega zasad gry
 •  zna zasady zdrowej rywalizacji
 •  szanuje wszystkich zawodników
 •  posiada umiejętność pracy w zespole
 •  potrafi skorygować błędy i dążyć do poprawności w wykonywaniu ćwiczeń

 3.Efekty

 •  opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej Edukacja przez szachy w szkole
 •  zorganizowanie I wiosennego turnieju szachowego w szkole
 •  kreatywność w pracy nauczyciela – tworzenie bajek, rymowanek na temat gry w szachy
 •  opracowanie biuletynu szachowego

 

   4.  Treści podstawy programowej I etapu edukacyjnego

             Edukacja społeczna : - uczeń współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach

                                                    życiowych, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

                                                   oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole,

                                                     w domu i na ulicy.

          Edukacja matematyczna: - uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektu-

                                                         alnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonywania zadania.

         Zajęcia komputerowe: - uczeń posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,

                                                    Rozwijając swoje zainteresowania, korzysta z opcji w programach.

         Wychowanie fizyczne: -uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie

                                                     z porażką  w miarę swoich możliwości.                        

  5  Godzinowy i tematyczny wykaz zajęć szachowych

l.p

ZAGADNIENIA

Liczba godzin w poszczególnych klasach

II

III

1.

 Szachownica i jej właściwości, historia szachów

2

 

2.

 Właściwości bierek

7

 

3.

Pojęcia szachowe i podstawowe zasady gry ( w klasie II powtórzeniowo)

6

6

4.

Elementarne zakończenia partii

5

5

5.

Podstawy teorii debiutów

4

5

6.

Taktyka, zadania szachowe i gra

6

4

7.

Wprowadzenie do notacji szachowej

 

2

8.

Zegar szachowy, podstawowe zasady turniejowe

 

6

9.

Powtórzenie wiadomości

2

4

 

 

32

32

6. Sposoby sprawdzania realizacji celów :

 •  szkolne turnieje szachowe
 •  monitorowanie osiągnięć uczniów w wewnętrznych  sprawdzianach umiejętności matematycznych
 •  analizowanie osiągnięć uczniów w OBUT

 

7. Wykorzystanie efektów zrealizowanej innowacji: publikacja – biuletyn szachowy

 

8. Zasoby szkoły :

 •  przeszkolono dwóch nauczycieli –certyfikaty w załączeniu
 •  szkoła posiada duże szachy ogrodowe
 •  posiadamy 20 kompletów szach
 •  tablice magnetyczne do demonstracji ruchów pionków czy figur  

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa