Piątek 14.12.2018

Aktualności

Biblioteka w naszej szkole Program wychowawczy Plan pracy Wiadomości Ciekawe linki Lektury Zdjęcia

Plan pracy

 

PLAN   PRACY BIBLIOTEKI NA ROK

2016/2017.

Cel główny:

 Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego.


Cele szczegółowe:


Biblioteka szkolna:

 • ·          służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 • ·          rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
 • ·          współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;
 • ·          przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
 • ·          wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i  wychowawczej;
 • ·         wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

I.  Prace związane z darmowymi podręcznikami.

 

·        Uzgadnianie ilości podręczników  z stanami szkoły.-koniec roku szkolnego i na bieżąco.

·        Zapoznanie z regulaminem wypożyczania i zdawania podręczników.

·        Wpisanie podręczników do księgi inwentarzowej.

·        Stemplowanie ,ponumerowanie podręczników.

·        Udostępnianie podręczników dla uczniów

                                      

II.   Prace biblioteczne organizacyjno-techniczne

 

 • Analiza księgozbioru- pozycje zaczytane i wartościowe zapomniane . 
 • Aktualizacja kont czytelniczych :
 • Aktualizowanie bazy komputerowej.
 •  Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki
 •  Zmiana wystroju biblioteki i odkurzenie książek po wakacjach
  •        i na bieżąco.
 •        Założenie dziennika

 •       Skontrum biblioteki.

 

 

III.  Planowanie i sprawozdawczość.

 

 • Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, semestralnej i rankingów czytelniczych
 • Opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki szkolnej w pierwszym i drugim semestrze.
 • Opracowanie  i zaplanowanie konkursów, wystaw i imprez czytelniczych na cały rok szkolny.
 • Opracowanie programu i atrakcji na Międzynarodowy miesiąc bibliotek-październik i na Dzień  Misia. ,Program „książka naszych marzeń” ,Czytanie na dywanie .Cała Polska czyta dzieciom .Konkurs poetycki „Wiersz dla Misia ”Konkurs plastyczny „Miś bohater filmowy ”.Konkurs Wiedzy o Puchatku ”.Dzień Bożego Narodzenia.
 • Konkurs czytelniczy –wybór najlepszego czytelnika i najlepiej czytającej klasy za I sem.
 • Organizowanie loterii fantowej na WOŚP. Wielkanoc w bibliotece (rozwiązywanie rebusów i zagadek świątecznych ,Dzień Patrona Szkoły (konkurs plastyczny do wybranych utworów autorki ,konkurs recytatorski , przedstawienie pt; ”Co słonko widziało”,  każda klasa czyta wybrany utwór M, Konopnickiej ,i wykonuje prace plastyczne które stworzą małą książeczkę gazetka ścienna  Twórczość M, Konopnickiej ,,pasowanie na czytelnika ucz,kl I konkurs czytelniczy  Najlepszy  czytelnik roku i Najlepiej czytająca klasa.)

 

IV. Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru.

 

·        Zakupy książkowe: nowości książkowych, lektur.

·        Ewidencjonowanie materiałów bibliotecznych.

·        Rejestr ubytków, kontrola inwentarza głównego,

·        Zbieranie zapotrzebowania na książki przez czytelników i nauczycieli.

·        Selekcja księgozbioru, książki zaczytane, przestarzałe.

·        Rejestr wypożyczeń, sporządzanie zapisów na wybrane pozycje książkowe, (listy bestsellerów).

·        Uzgadnianie wartości księgozbioru z ewidencją w księgowości.

·        Prowadzenie rejestru wypożyczonych materiałów przez nauczycieli

·        Przyjmowanie książek z darów czytelników, sporządzanie protokołu darów, inwentaryzowanie.

·        Uzgadnianie ilości podręczników z stanami szkoły.-koniec roku szkolnego i na bieżąco.

 

 

V. Organizacja warsztatu informacyjnego

 

·        Aktualizacja książek  w księgozbiorze podręcznym.

 

VI. Udostępnianie zbiorów

 

 • Co miesięczna kontrola kont czytelniczych- zgłaszanie wychowawcom klas dłużników.
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych  i materiałów audiowizualnych dla nauczycieli.
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych  z czytelnikami na temat książek i ich zainteresowań czytelniczych.
 • Czytelnia miejscem cichego czytania książek i czasopism.

 

Poradnictwo w wyborach czytelniczych.

 • Dbanie o estetykę w bibliotece poprzez sporządzanie nowych wywieszek informacyjnych
 • Wolny dostęp do półek
 • Codzienne prowadzenie dziennika.
 • Praca z czytelnikiem stroniącym od biblioteki
 • Aktywizowanie uczniów w korzystaniu ze zbiorów biblioteki.

 

VII. Edukacja czytelnicza i medialna

 

·        Prezentacja biblioteki na forum szkoły poprzez informacje na korytarzu. tematyczne gazetki ścienne    artykuły o bibliotece w gazetce szkolnej.

·        Przeprowadzenie  w miarę możliwości pogadanek o czytelnictwie, propaganda  książki i czytania.

·        Udzielanie uczniom i nauczycielom porad bibliograficznych.

 

VIII  Kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury osobistej

 

 • Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem
 • Rozmowy z czytelnikami o ich potrzebach i zainteresowaniach książkowo- prasowych
 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 • Kierowanie lekturą czytelników bardziej zaawansowanych
 • Zachęcanie uczniów mało czytających do sięgnięcia po lekturę pomoc w wyborze książek
 • Analiza kartoteki czytelników – w celu uzyskania pełnego obrazu czytelnictwa uczniów.
 • Dbałość o terminowe zwroty wypożyczonych materiałów.
 • Organizowanie konkursów, inscenizacji – imprez  bibliotecznych .
 • Sporządzanie wystawek i gazetek promujących czytelnictwo i biblioteki.
 • Nakłanianie do korzystania z księgozbioru podręcznego.
 • Wdrożenie ucznia rozpoczynającego edukację szkolna w „świat książek.”

Konsultacja z uczniami na temat Zdecyduj co będziesz czytał”

 •   Pisanie sprawozdań półrocznych i rocznych  

 

IX.  Praca z aktywem bibliotecznym

 

·          Włączanie uczniów chętnych i nieśmiałych do prac użytecznych na rzecz biblioteki. (zakładanie nowych kart książce.. dyżury na przerwach w bibliotece. czytanie młodszym...wspólne organizowanie uroczystości szkolnych i bibliotecznych).

 

X. Współpraca ze środowiskiem szkolnym, z rodzicami i Miejską Biblioteką Publiczną.

 

·        Nauczycielom  udzielanie informacji na temat  stanu czytelnictwa uczniów ,wspólne ustalenie lektur.

·        Konsultacja z Radą Rodziców na temat planowanych zakupów nowych książek .nagród za udział
w uroczystościach bibliotecznych.

·        Gazetka ścienna dla rodziców „ Dlaczego warto  czytać „

·        Pedagogizacja rodziców „ Dlaczego warto czytać dzieciom”

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa