Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

Świetlica

Informacje

 

                                                                                      

Jedną z wielu funkcji współczesnej szkoły, jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej.

Podstawową komórką, która realizuje tą funkcję, jest świetlica szkolna. Działa ona w naszej szkole codziennie w godzinach 7.00-17.30
      Nad prawidłową opieką i bezpieczeństwem dzieci czuwają wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnią praktyką, wychowawczynie.
     Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas młodszych oraz większość uczniów dojeżdżających z pobliskich miejscowości autobusem szkolnym.
     Świetlica w naszej szkole wspiera działania edukacyjne, będąc jednocześnie ważnym ogniwem wychowania w szkole. Wolna jest od systemu klasowo – lekcyjnego, od podziału na przedmioty i od ocen – co szczególnie sprzyja prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów. To tu realizowane są ciekawe projekty edukacyjno – wychowawcze takie, jak: gminny konkurs bezpieczeństwa „O białą czapkę”, ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” i wiele innych.
     Świetlica dysponuje salą przeznaczoną do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, wyposażoną w sprzęt audio wizualny i elektroniczny oraz inne pomoce dydaktyczne, niewielki księgozbiór a także zabawki i gry planszowe. Poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych form zajęć świetlica jest miejscem, gdzie dzieci dobrze się czują i lubią spędzać tu czas zarówno przed, jak i po lekcjach.
     Praca świetlicy opiera się na Programie Wychowawczym Świetlicy oraz na Rocznym Planie Pracy, układanym pod kątem potrzeb podopiecznych, zgodnym z Programem Wychowawczym Szkoły i zatwierdzanym przez dyrektora.

Świetlica w naszej szkole czynna jest
codziennie od 7:00 do 17:30

 

Na stałe w świetlicy opiekują się dziećmi następujący nauczyciele:

Pani Pawlak Bogumiła                       FOTOGALERIA   

Pani Osińska Małgorzata          FOTOGALERIA                                 

Pani Katarzyna Grzelińska                        FOTOGALERIA

Pani Zofia Paluchowska       FOTOGALERIA

  

Nauczyciele opiekujący się uczniami w świetlicy stosują różnorodne metody i formy, aby rozwijać ich zainteresowania. Dużo czasu poświęcają na kształcenie umiejętności manualnych poprzez różnego rodzaju zajęcia plastyczno- techniczne. Codziennością są także gry i zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia komputerowe. Uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość odrabiania prac domowych, wyrównywania braków, mogą także rozwijać swoje zdolności.

 

 

Główne założenia programowe świetlicy to:

1.       Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy

2.       „Świetlica to nasz drugi dom” – mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości, zainteresowania, zrozumienia, sprzyjającą tworzeniu się związków koleżeńskich i przyjacielskich

3.       Dbamy o integrację grupy, prawidłowe relacje zachodzące pomiędzy jej członkami na podstawie dialogu, obserwacji, wywiadu

4.       Dążymy do dokładnego poznania dziecka, by móc zindywidualizować metody wychowania i nauczania

5.       Dbamy o to, by czas w świetlicy był zaplanowany atrakcyjnie i ciekawie, by zajęcia w grupie były prowadzone w sposób aktywny i twórczy, by rozwijały zainteresowania i uzdolnienia wychowanków

6.    Staramy się w miarę możliwości organizować pomoc w nauce i tworzyć odpowiednie do niej warunki

   
 

   
         


 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

I. Uczestnicy świetlicy mają prawo do:

  Korzystania z wyposażenia świetlicy (gry, zabawki, książki, pomoce do zajęć plastyczno- technicznych itp.)

  Uczestniczenia w grach, zabawach, imprezach organizowanych przez wychowawców ( rozwijania swych zainteresowań i      zdolności, poszerzania zasobu wiedzy i zdobywania nowych umiejętności).

  Zgłaszania propozycji zabaw i zajęć.

  Otrzymywania pochwał i nagród.

  Zwracania się do wychowawców ze wszystkimi swoimi problemami.

  Otrzymywania od wychowawcy pomocy w sprawach wymagających interwencji dorosłych.

  Pomocy przy odrabianiu lekcji.

  Szacunku ze strony kolegów i wychowawców.

  Tolerancji, życzliwości - miłego i wartościowego spędzania wolnego czasu w świetlicy.

  Korzystania z pomocy starszych kolegów (w trudnych sytuacjach).

 

 

  II. Uczestnicy świetlicy obowiązani są do:

 

  Zgłaszania się do świetlicy bezpośrednio po lekcjach

  Uzyskania zgody wychowawcy na wyjście ze świetlicy

  Na boisku szkolnym lub wycieczce nie oddalania się od grupy

  Stosowania się do Regulaminu oraz poleceń wychowawców

  Szanowania wychowawców oraz koleżanek i kolegów

  Kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym dzieciom w zabawie

  Uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez wychowawców

  Dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów

  Szanowania urządzeń i wyposażenia świetlicy

  Dbania o zachowanie czystości własnej i pomieszczeń świetlicy

 

 III. Nagrody:
Każdy uczestnik świetlicy może otrzymać nagrodę za dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp.

  pochwałę ustną

  pochwałę na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy

  nagrodę rzeczową i dyplom "Złoty Świetlik"

 

 

  IV. Kary
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

  upomnienie ustne

  ostrzeżenie w obecności grupy

  pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu

  wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania

  czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy.

 

 


 

 

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

Dzień tygodnia   

                               Co dzisiaj robimy?                 
Poniedziałek

 

  ZAJĘCIA CZYTELNICZE ( czytanie lektur, bajek, wierszy, i opowiadań wprowadzających nowe hasło tygodnia).

 ZAJĘCIA SPORTOWE TENIS 10  ( gry i zabawy z tenisem ziemnym)

 

 

Wtorek

 

  ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE ( wykorzystanie różnych form plastycznych: kredki, farby, plastelina, kolorowy     papier, masa solna, dary natury).

   ZAJĘCIA INTEGRACYJNE ( gry i zabawy integracyjne na boisku, w swietlicy lub sali gimnastycznej)

    

 

Środa

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE ( nauka posługiwania się komputerem, komputerowe gry edukacyjne).

SŁUCHOWISKA DLA DZIECI   (słuchanie wierszy, bajek, baśni).

ZAJĘCIA SPORTOWE ( gry i zabawy zręcznościowe lub zajęcia ruchowe).

 

 

Czwartek

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE ( nauka piosenek, karaoke, układanie choreografii do słyszanej melodii).

ZAJĘCIA PLASTYCZNE( wykonywanie dekoracji plastycznych).

 

 

Piątek

 

ZAJĘCIA SPORTOWE - TENIS 10

ZĄJĘCIA KULTURALNO - ROZRYWKOWE ( poznawanie nowych gier i zabaw, quizy, zgadywanki, konkursy, zabawy na boisku szkolnym).

POPOŁUDNIE Z BAJKĄ

 

 

 

                                            RAMOWY  ROZKŁAD ZAJĘĆ W SWIETLICY SZKOLNEJ                                              

 

 

Godzina                    

smiley     cheeky        yes  laugh   wink        
7.00-8.30 DZIEŃ DOBRY !     SCHODZENIE SIĘ DZIECI.    ZABAWY DOWOLNE  W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ.
8.30-9.00 ŚNIADANIE ,PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY.  PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ
9.00-10.00 ZAJĘCIA WEDŁUG PLANU TYGODNIOWEGO. KLUBY DLA AKTYWNYCH.
10.00-11.30 ZAJĘCIA WEDŁUG PLANU TYGODNIOWEGO. KLUBY DLA AKTYWNYCH.
11.30-12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU,  MYCIE RĄK , PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY.
12.00-13.00    CZAS NA MAŁE CO NIECO. SPOŻYWANIE OBIADU. PRZYJMOWANIE DZIECI; KTÓRE SKOŃCZYŁY LEKCJE
13.00-13.30 ODPOCZYNEK POOBIEDNI, GRY PLANSZOWE,  POBYT NA BOISKU LUB ZABAWY W SALI.
13.30-14.30 CZAS NA PRACE DOMOWE. PRACA Z DZIECKIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE.
14.30-15.30  KLUBY DLA  AKTYWNYCH. POWTÓRZENIE ZAJĘĆ PORANNYCH.
15.30-16.30 ZABAWY WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ. OGLĄDANIE BAJEK I FILMÓW DLA DZIECI.
16.30-17.30 PORZĄDKOWANIE ŚWIETLICY. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI. 

 

 

Dokumenty do pobrania
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy


 

 


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
    ul. Pływacka 16
    05-800 Pruszków
  • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa