Poniedziałek 21.01.2019

Aktualności

BIOFEEDBACK

BIOFEEDBACKBIOFEEDBACK

 

 Kwalifikacja do zajęć prowadzonych  metodą  EEG BIOFEEDBACK realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie.

1) Na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej prowadzone są zajęcia EEG BIOFEEDBACKU.

2) Terapia EEG BIOFEEDBACK  to nieinwazyjna, nowoczesna metoda optymalizacji pracy mózgu. Jest skierowana do uczniów z ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami uwagi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), problemami z właściwym zachowaniem, zestresowanych.

3) Jest to terapia uzupełniająca, a uczestniczenie w niej nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem. Warunkiem koniecznym aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach jest wykonanie badania EEG  i kwalifikacja przez lekarza neurologa. EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania OUN (obwodowego układu nerwowego). To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.

4) Cele i założenia terapii Biofeedback:

 • Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci itp.
 • Polepsza samopoczucie poprzez stopniowe niwelowanie zaburzeń psychosomatycznych
 • Niesie pomoc dzieciom mającym problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową oraz uczniom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 20 i więcej sesji treningowych trwających ok. 45 minut, prowadzonych co najmniej raz w tygodniu. Trening wymaga systematyczności - raz podjętą terapię należy kontynuować bez robienia dłuższych przerw w przeciwnym wypadku tracimy na kumulacji efektów.

Biofeedback jest to nowoczesną metodą trenowania pracy mózgu. Treningi Biofeedback uczą panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia za pomocą tak zwanego sprzężenia zwrotnego. Fale mózgowe zostają przetworzone graficznie pod postacią wideogry, którą osoba trenowana kieruje wyłącznie za pomocą pracy mózgu.

Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. W zasadzie jest to proces bardziej edukacyjny niż terapeutyczny.

Treningi Biofeedback poprzez pobudzenie odpowiednich struktur uczą mózg produkowania korzystnych fal o konkretnych wzorach. W efekcie stwarzają korzystne warunki do lepszej nauki, poprawy koncentracji i uwagi oraz zapamiętywania. Stymulują mózg do dalszej pracy.

Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, - czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, terapeuta dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części mózgu. Aktywność mózgu jest wywoływana poprzez grę komputerową, którą pacjent kontroluje umysłem.

Prowadzący na podstawie wyświetlanych na monitorze przebiegów, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób pacjent "uczy" swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

Uzyskiwanie dobrych wyników przez osobę poddawaną terapii nie następuje od razu. Wymaga to koncentracji, uspokojenia emocji oraz co najmniej serii treningów.

Zaletą tej metody jest wysoka skuteczność i brak efektów ubocznych. Jest ujęta w spisie procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia.

5) Terapią EEG BF mogą być objęte dzieci, które:

- posiadają zalecenie po badaniu psychologiczno-pedagogicznym lub wskazania medyczne; pierwszeństwo maja dzieci z zaleceniami terapii EEG BF zawartymi w orzeczeniu;

- posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii EEG BF wydane przez lekarza specjalistę (zaświadczenie ważne jeden rok).

6) Terapia ma charakter indywidualny i zajęcia odbywają się  raz w tygodniu i trwają godzinę lekcyjną.

7) Terapia dla pojedynczego ucznia jest przyznawana na okres jednego semestru i może być wydłużona - w zależności od potrzeb.

8) Rodzice ucznia zakwalifikowanego na terapię EEG BIOFEEDBACKU podpisują zgodę na terapię.

9) Kwalifikacja uczniów do terapii metodą EEG BIOFEEDBACK:

 • Wstępna kwalifikacja uczniów na terapię EEG BIOFEEDBACKU odbywa się na Zespołach Kwalifikacyjnych.
 •  Ostatecznej kwalifikacji do terapii dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i szkolnymi specjalistami.

 W swoich działaniach kieruje się potrzebami dziecka oraz możliwościami finansowymi, kadrowymi i organizacyjnymi placówki.

 • Kwalifikując ucznia do terapii Zespół bierze pod uwagę przede wszystkim opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,  lub innej poradni specjalistycznej, zalecenia z orzeczeń do kształcenia specjalnego, zalecenia od lekarza neurologa a także rozpoznanie własne.

10) Rodzice dziecka objętego terapią EEG BF są zobowiązani do:

- przyjęcia zaplanowanych przez terapeutę terminów spotkań (maksymalna dwukrotna propozycja terminów spotkań, przy czym druga propozycja jest zobowiązująca do przyjęcia);

- informowania o nieobecności dziecka na zajęciach (w przypadku dwóch nieuzasadnionych nieobecności terapia zostaje przerwana).

11)  W przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy na warunkach i w zakresie koniecznym aby spotkanie treningowe metodą EEG BIOFEEDBACK mogły być skuteczne prowadzący zajęcia może wnioskować o zaprzestanie treningów.

12) W razie potrzeby są tworzone listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach

13) Udział ucznia w terapii metodą EEG BIOFEEDBACKU jest bezpłatny.

14)  Po zakończonym cyklu spotkań terapeuta nie ma obowiązku wystawiania zaświadczenia o przebiegu terapii EEG BF.

biofeedback_-_oswiadczenie_SP10.doc

WNIOSEK_biofeedback.doc

INFORMACJA

 

Warunkiem zakwalifikowania na zajęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii biofeedback oraz aktualnego opisu badania EEG głowy lub OEEG.


informacja.doc

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie
  ul. Pływacka 16
  05-800 Pruszków
 • 022 758 69 84

Galeria zdjęć

Mapa